Комунікативне членування конструкцій із вставленими предикативними одиницями.

Автор(и)

  • Oksana Halaibida Кам’янець-Подільський
  • Svitlana Polova Кам’янець-Подільський

Анотація

Вставлені синтаксичні конструкції – це «мовні одиниці, що містять додаткові, побіжні повідомлення, зауваження, які переривають основне висловлення за допомогою інтонації вставленості» (Українська мова, 2000, с. 83). Традиційно серед структурних типів вставлень виділяють вставлені слова, словосполучення, предикативні одиниці, вставлені тексти. Вставлені предикативні одиниці мають значне комунікативно-функціональне навантаження не тільки на рівні речення, але і цілого тексту, про що зазначено у філологічних розвідках Н.В. Гуйванюк, А.П. Загнітка, Л.А. Кадомцевої, А.К.Мойсієнка, З.П. Олійник.

Посилання

Загнітко, А.П. (2001) Теоретична граматика української мови: Синтаксис. Донецьк: ДонНУ. 662 с.

Кадомцева, Л.О. (1992) Ускладнення структури простого речення (синтаксис, семантика, функції): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. філол. наук: спец. 10.02.01. К. 32 с.

Кобрина, Н.А. (1980) Коммуникативная разноплановость и глубина в предложении и тексте. Семантико-стилистические исследования предложения и текста: межвуз. сб. науч. тр. Л. С. 76–86.

Мойсієнко, А.К. (2009) Сучасна українська мова. Синтаксис простого ускладненого речення. К.: ДП «Вид. дім «Персонал». 208 с.

Українська мова. Енциклопедія. (2000) К.: Укр. Енциклопедія. 752 с. 6.Collins, W. (2007) The Moonstone. Вінниця: Нова книга. 721 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті